Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa

2019. apríl 12.
2018-2019
,
Alapiskola
abú

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

 

v y h l a s u j e

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno

 

s organizačnými zložkami: 1. Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím 

                                                  jazykom maďarským, Komárno,

                                              2. Cirkevná základná škola s materskou školou MARIANUM

                                                  s vyučovacím jazykom maďarským, Komárno.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

-          najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

-          občianska a morálna bezúhonnosť,

-          zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,

-          komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,

-          spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

-          katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,

-          osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,

-          schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,

-          pozitívny vzťah k deťom a mládeži,

-          znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania,

-          overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

-          profesijný životopis,

-          doklad o pedagogickej praxe minimálne na 5 rokov – originál,

-          výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,

-          lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,

-          krstný list – originál,

-          písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál,

-          koncepcia rozvoja  cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne),

-          súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 12. mája 2019  na adresu:

 

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

Arcidiecézny školský úrad

Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.

Obálku je potrebné označiť heslom:

„Výberové konanie CSŠ Komárno – neotvárať“

 

 

Mgr. Ing. Ján Hallon

riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava

V Trnave, 5. apríla 2019

Č. 3226/2019