O škole Marianum

Budúcnosť komárňanského Marianumu má svoje korene v minulosti. V roku 1929 vzniklo s cieľom zabezpečiť kňazov, učiteľov a kresťanskú inteligenciu pre spoločenstvo Maďarov, žijúcich na Slovensku, od ktorých očakávali zakladatelia udržanie svojho kresťanského spoločenstva. A to od nás očakávajú dodnes aj všetci tí, ktorí nám zveria svoje ratolesti.

Spojenú cirkevnú školu MARIANUM s vyuč. jaz. maď. v Komárne zriadil podľa noriem kánonického práva a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky 1. septembrom 2005 vtedajší bratislavsko-trnavský biskup Mons. Ján Sokol a generálny vikár Mons. Ján Orosh, do siete škôl bola zaradená rozhodnutím Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 26. augusta 2005.

 

Vznikla spojením týchto zložiek:

 • Cirkevná základná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským a s rozšíreným vyučovaním hudobnej výchovy v Komárne (rok založenia: 1994)
 • Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne (rok založenia: 2000)
 • Cirkevná materská škola s vyučovacím jazykom maďarským pri Cirkevnej základnej škole MARIANUM v Komárne (rok založenia: 2001)
   

SCŠ MARIANUM má nasledovné organizačné zložky:

 • Cirkevné gymnázium MARIANUM s VJM
 • Cirkevná základná škola s materskou školou MARIANUM s VJM
   

a súčasti:

 • Školský klub detí pri SCŠ MARIANUM s VJM
 • Výdajná školská jedáleň pri SCŠ MARIANUM s VJM
 • Školský internát sv. Imricha pri SCŠ MARIANUM s VJM.
O škole Marianum