Podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení bola vypracovaná, v pedagogickej rade prerokovaná a zriaďovateľom schválená správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti.

Podľa §3 ods. (2) citovanej vyhlášky riaditeľ školy musí zverejniť správu aj na internetovej stránke školy.

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2022