Základná škola

Základným poslaním našej základnej školy je príprava žiakov na stredoškolské štúdium pri dôkladnom zachovaní cirkevného charakteru školy.

Naši študenti si musia uvedomiť, že svoje schopnosti dostali od Boha ako dar, ktoré musia rozvíjať, a ich cieľom nie je ich vlastné uspokojenie alebo prospech, ale služba na dobro pomocou Boha v ľudskej spoločnosti. Slúžime a naučíme slúžiť, učíme a naučíme učiť, modlíme sa a naučíme modliť sa, vychovávame náročne na náročnosť, a príhovorom Ducha svätého pomáhame obrodu študentov prostredníctvom Ducha svätého. Veríme, že „z obrodeného srdca sa zrodí obrodení svet“ (II. Vatikánsky cirkevný snem, názov dokumentu Gaudium et spes.)

Našim cieľom je rozvíjanie osobností žiakov a uspokojenie ich intelektuálnych, citových, sociálnych a mravných požiadaviek. V našom výchovnom systéme prvoradú úlohu má rodinné prostredie, preto sa snažíme o všestrannú spoluprácu s rodičmi. Ďalším našim cieľom je odovzdávanie pevných vedomostí, základných znalostí, ktoré zabezpečujú pre žiakov možnosť získania a rozšírenia svojho rozhľadu. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematikom rozvoji poznávacích komunikatívnych a informatívnych schopností žiakov. Základom výchovného procesu je Kristus, ktorý vyjadruje význam ľudského života. Najvýznamnejšou našou základnou činnosťou je výchova láskou ku láske. Pokladáme za dôležité osvojiť si náboženské hodnoty – ako dôvera, láska, dobroprajnosť, tolerancia – čiže to, čo apoštol Pavol vyjadruje vo svojej Hymne lásky.

Základná škola