Školský vzdelávací program (ISCED 2)

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole.

Na základe § 7 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov školský vzdelávací program zverejní riaditeľ školy na verejne prístupnom mieste. Školský vzdelávací program Spojenej cirkevnej školy MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským v Komárne s názvom "Vzmáhať sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha a u ľudí" je verejnosti prístupný v hlavnej budove školy na sekretariáte (č. d. 22).

Názov ŠkVP

Vzmáhať sa v múdrosti, veku a v obľube u Boha a u ľudí

Stupeň vzdelania

ISCED 2

Študijný odbor

2. stupeň ZŠ – nižšie sekundárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia

päťročná

Vyučovací jazyk

maďarský

Forma štúdia

denná

Druh školy

cirkevná

Dátum vydania

01. 09. 2008

Učebný plán školy (ISCED 2):

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku
5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Jazyk a komunikácia Vyučovací jazyk a literatúra 5 + 0 5 + 0 5 + 0 4 + 1 4 + 1 23 + 2
Slovenský jazyk a slovenská literatúra 5 + 0 5 + 0 5 + 0 4 + 1 4 + 1 23 + 2
Prvý cudzí jazyk 3 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0 3 + 0 15 + 0
Druhý cudzí jazyk 0 + 0 0 + 0 0 + 0 2 + 0 2 + 0 4 + 0
 
Človek a príroda Fyzika 0 + 0 0 + 0 2 + 0 2 + 0 1 + 1 5 + 1
Chémia 0 + 0 0 + 0 0 + 0 2 + 0 2 + 0 4 + 0
Biológia 1 + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 0 0 + 0 5 + 3
 
Človek a spoločnosť Dejepis 1 + 0 1 + 0 1 + 0 2 + 0 1 + 1 6 + 1
Geografia 2 + 0 2 + 0 1 + 0 0 + 1 0 + 0 5 + 1
Občianska náuka 1 + 0 1 + 0 1 + 0 0 + 0 1 + 0 4 + 0
 
Človek a hodnoty Náboženstvo 1 + 1 1 + 1 1 + 1 1 + 1 0 + 2 4 + 6
 
Matematika a práca s informáciami Matematika 4 + 1 4 + 1 4 + 0 4 + 0 3 + 2 19 + 4
Informatika 1 + 0 1 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 2 + 0
 
Človek a svet práce Svet práce 0 + 0 1 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 1 + 0
Technika 1 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 1 + 0
 
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 0 + 0 0 + 0 3 + 0
Hudobná výchova 1 + 0 1 + 0 1 + 0 0 + 0 0 + 0 3 + 0
Výchova umením 0 + 0 0 + 0 0 + 0 1 + 0 0 + 0 1 + 0
 
Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 2 + 0 10 + 0
 
ŠVP - povinná časť spolu: 29 29 28 29 23 138
ŠkVP - voliteľné hodiny spolu: 3 3 2 4 8 20
SPOLU: 32 32 30 33 31 158

Poznámky

1. Vyučovacím jazykom v Spojenej cirkevnej škole MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským je podľa § 12 odsek 3 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnkov niektorých zákonov maďarský jazyk.

2. Počet týždenných vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch je určený.

3. Školský rok trvá minimálne 33 týždňov, na tento počet je plánovaná výučba.

4. Vyučovacia hodina podľa tohto učebného plánu trvá 45 minút, ale škola si môže zaviesť iné organizačné formy vyučovania, napr. blokové vyučovanie.

5. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy.

6. Vyučujú sa dva z cudzích jazykov: prvý cudzí jazyk je anglický, druhý je nemecký.

7. Na našej škole sa v skupinách vyučuje rímskokatolícke a reformované náboženstvo. Výber jedného z týchto predmetov potvrdzuje zákonný zástupca žiaka písomnou prihláškou. Tieto predmety sa klasifikujú.

8. Povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu sú aj duchovné cvičenia v adventnom a pôstnom období.

9. Pri vyučovaní predmetov na počítačoch sa trieda delí na skupiny tak, aby pri jednom počítači sedel jeden žiak.

10. Podľa možnosti školy a v závislosti od počtu žiakov v triede v každom ročníku sa v predmetoch slovenský jazyk a slovenská literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk triedy môžu deliť na skupiny.

11. V 7. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz.

12. Povinnou súčasťou výučby je učivo „Ochrana života a zdravia“. Jeho obsah sa realizuje na účelových cvičeniach v každom ročníku v teréne.

13. Triednické hodiny sú povinnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu, tvoria časový priestor v súlade s princípmi a cieľmi na kresťanskú výchovu v škole. Prispievajú k zvyšovaniu duchovnej, etickej a kultúrnej úrovne a plnšiemu rozvoju ľudskej osoby. Ten predmet sa neklasifikuje a nie je uvedený ani vo vysvedčení.