Školský poriadok

Cirkevná spojená škola MARIANUM v Komárne je ustanovizňou, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza. Všetky naše snaženia sa nesú v duchu Deklarácie II. Vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove (Gravissimum educationis), kde sa píše: „V súlade s rozvojom psychických, pedagogických a didaktických vied treba pomáhať deťom a mládeži k harmonickému rozvoju vrodených fyzických, morálnych a intelektuálnych vlastností a k získavaniu postupne stále dokonalejšieho zmyslu pre zodpovednosť...“

Nakoľko korene školy siahajú až do roku 1929, hlavným cieľom našej výchovno-vzdelávacej činnosti je pokračovať v ideách a tradíciách našich predchodcov.

Z pohľadu cirkvi je postavená osobnosť žiaka aj učiteľa na dodržiavaní kresťanskej morálky. Kresťanská morálka sa dá posudzovať z pohľadu človeka prostredníctvom desiatich Božích prikázaní. Tieto pravidlá sa snažíme preniesť aj do vnútorného poriadku našej školy. Celkovo predstavuje v našom hodnotovom systéme súhrn pravidiel, ktoré vidíme zhmotnené v pojmoch: kresťanská morálka a zbožnosť. Usilujeme hľadať krásu, lásku k vedomostiam, umeniu, ochraňovať ľudskú dôstojnosť. Stotožňujeme sa úplne aj s definovaním hodnôt, ktoré publikoval J. A. Komenský: „Absolvent kresťanskej školy má mať múdrosť mysle, úhľadnosť mravov a zbožnosť srdca.“

Na základe horeuvedených, náš školský poriadok upravuje práva a povinnosti žiakov školy ako aj práva a povinnosti pedagogických zamestnancov školy vyplývajúce z riadenia a organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.

Školský poriadok vydával riaditeľ školy podľa návrhov učiteľov, žiakov a rodičov so splatnosťou od 07. 09. 2017.

Školský poriadok