Projekty

Spoločnými silami k lepším výsledkom

Cirkevná spojená škola MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno

Kód projektu: 312011M564

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: ESF

Prioritná os: 312010 – 1. Vzdelávanie

Špecifický cieľ: 312010011 – 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít: 36 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: 05/2018

Ukončenie realizácie aktivít: 04/2021

Celková výška oprávnených výdavkov: 114 120,00 €

Typ projektu: Dopytovo - orientovaný projekt

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk                                                                                                                              www.minedu.gov.sk

 

Kruh cirkulárnej ekonomiky

Žiaci našej školy absolvovali prednášky s názvom Cirkulárna ekonomika, ktoré realizuje RRA Komárno v rámci projektu s názvom „Kruh cirkulárnej ekonomiky“.

Projekt je podporený Programom spolupráce INTERREG V-A SK-HU a je financovaný z ERDF, štátnych rozpočtov SR a Maďarska.

Kruh cirkulárnej ekonomiky

Školský mliečný projekt Brejky

www.brejky.sk
Prebieha na základe Nariadením vlády SR č. 339/2008 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách.

V rámci projektu deti si budú môcť vybrať mliečko z mliečneho automatu kedykoľvek bez potreby nosiť pri sebe hotovosť. Zároveň je naše riešenie zárukou hygienického skladovania. Vysoký štandard hygieny je jedným zo základných pilierov tohto projektu. Mliečko v dokonalom balení je prepravované priamo z výroby v chladených autách a pravidelne dokladané do chladených automatov na školách. Vždy čerstvý výrobok si môže žiak vybrať vtedy, keď má na neho chuť a zároveň zvoliť príchuť, ktorú má rád. Dotácia umožní mlieko predať lacnejšie ako v obchode.

Dotované a nedotované produkty:

Žiak si môže dopriať toľko Brejky produktov, na koľko má chuť, ale maximálny nárok na dotované produkty Brejky je obmedzený počtom školských dní v danom roku. Vyhodnocujú sa 3 obdobia: September - December, Január - Marec, Apríl - Jún

V prípade prečerpania počtu dotovaných produktov v jednom sledovanom období je možné si produkty zakúpiť aj naďalej, ale už za nedotovanú cenu 0,45 €.

Školský mliečný projekt Brejky

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

www.etest.sk
Gestor projektu: NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania)

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu), z Operačného programu Vzdelávanie.

Strategický cieľ projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Strategickým cieľom národného projektu je inovovať a realizovať systém meraní na úrovni školy a na národnej úrovni v rámci nižšieho sekundárneho (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3), ktorý umožní hodnotiť kvalitu vzdelávania, monitorovať vývoj vzdelávania na základných a stredných školách a ovplyvňovať strategické rozhodnutia v oblasti vzdelávacej politiky. Súčasne má národný projekt za cieľ analyzovať stav a potreby vzdelávania na Slovensku v oblasti kľúčových kompetencií a budovať potenciál pedagógov realizovať monitorovanie vzdelávacích výsledkov vlastnej školy s ohľadom na školský vzdelávací program.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

www.digiskola.sk
Gestor projektu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom

Národný program je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,
  2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,
  3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,
  4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva, moderného vyučovania a digitálnej triedy.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

www.vudpap-projekt.sk
Gestor projektu: VÚDPaP

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu), z Operačného programu Vzdelávanie.

Hlavné ciele:

  • Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie (ďalej „VPaP“) – modernizovať pracovné podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy, ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP s osobitným zreteľom na ich prácu so žiakmi so ŠVVP
  • Digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje využívané v systéme VPaP
  • Inovovať, aktualizovať (reštandardizovať) psychodiagnostické nástroje, metodiky,testy, inovovať poradenské metódy a sprístupniť ich pre všetkých zamestnancov systému VPaP
  • Skvalitniť interdisciplinárnu spoluprácu v rámci systému VPaP
  • Zefektívniť prípravu žiakov ZŠ so ŠVVP pre trh práce, uľahčiť ich sociálnu inklúziu, zvýšiť ich zamestnateľnosť, zníž pravdepodobnosť marginalizácie na trhu práce – čo predstavuje preventívny prístup pred možnou nezamestnanosťou, osobitne pred dlhodobou nezamestnanosťou
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

www.digitalnevzdelavanie.sk
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu), z Operačného programu Vzdelávanie.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Maximálna výška grantu je 19 644 EUR.

Erasmus+

Spuren von Gestern im Heute - Europa grenzenlos neu entdecken

Anglicko-nemecký projekt: Stopy minulosti v súčasnosti - objavovanie Európy bez hraníc („Spuren von Gestern im Heute – Europa grenzenlos neu entdecken“, „Traces of yesterday in the present – Rediscovering Europe without borders”) skúma, ako boli ovplyvnené životy dnešných ľudí z rôznych častí Európy historickými udalosťami a zvratmi.Prvoradým cieľom projektu bolo, aby sa žiaci a učitelia, ktorí sa ho zúčastnili, dozvedeli čo najviac o kultúre a dejinách partnerských krajín, aby spoznali bohatstvá hodnôt Európy (bohatstvo európskych hodnôt) a mali možnosť zažiť pocit európskej spolupatričnosti.

 

ČÍSLO ZMLUVY: 2019-1-DE03-KA229-059662_2

Začiatok realizácie aktivít: 01. 09. 2019

Ukončenie realizácie aktivít: 31. 08. 2021

Maximálna výška grantu je 19 644 EUR.

Erasmus+