Profil školy

Základným poslaním našej školy je príprava žiakov na základné, stredoškolské, na univerzitné a vysokoškolské štúdium pri dôkladnom zachovaní cirkevného charakteru školy.

Naša inštitúcia je prvá  spojená cirkevná škola s maďarským vyučovacím jazykom, je najkomplexnejšia inštitúcia a má centrálny význam čiastočne aj v dôsledku územného umiestnenia. Pre miestne spoločenstvo je vzácne preto, lebo spĺňa výchovno-vyučovacie úlohy od útleho detstva až po obdobie mladosti podľa totožných výchovných podmienok.

Základným poslaním našej školy je

  • zaškolenie detí (MŠ)
  • príprava žiakov na stredoškolské štúdium (ZŠ),
  • resp. na univerzitné a vysokoškolské štúdium (G) - pri dôkladnom zachovaní cirkevného charakteru školy.

Veľký dôraz sa kladie na výchovnú stránku pedagogickej práce (najmä výchovnými prostriedkami, vyznávaním, osobným príkladom a správaním sa pedagógov).

Profil školy