Poradné orgány školy

Riaditeľ školy zriaďuje zo zamestnancov školy svoje odborné pracovné komisie ako svoje poradné orgány, ktoré majú stály alebo dočasný charakter. Poradnými orgánmi riaditeľa sú: vedenie školy, rozšírené vedenie školy, gremiálna rada, pedagogická rada, metodické združenia a predmetové komisie, výchovný poradca, karierová poradca, koordinátori jednotlivých výchovných resp. preventívnych oblastí.

Poradné orgány pracujú na základe plánu, ktorý schvaľuje riaditeľ. Podrobnejšiu pôsobnosť, zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa školy upravujú rokovacie poriadky, ktoré schvaľuje riaditeľ školy a ich závery majú pre riaditeľa povahu odporúčania. Riaditeľ spolupracuje aj s radou školy a radou rodičov.