Prijímanie do MŠ

Cirkevná základná škola s materskou školou MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, Komárno (ďalej CZŠ s MŠ MARIANUM s vjm) podľa § 3 ods.1, 2  vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z., v zmysle „Štatútu katolíckych škôl a katolíckych školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Trnavskej arcidiecézy“ a v súlade s „Podmienkami prijímania detí do katolíckej materskej školy zriadenej Rímskokatolíckou cirkvou, Trnavskou arcidiecézou“ po dohode so zriaďovateľom — Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza — stanovuje termín, miesto a čas podávania žiadosti o prijatie do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2024/2025:

Termín zápisu: od 13. mája do 17. mája 2024.

Miesto zápisu: CSŠ MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno

Čas zápisu: od 8.00 – do 15.30 hod.

Katolícke školy a školské zariadenia prijímajú žiakov z katolíckych rodín, možnosť prijatia majú i žiaci iného vierovyznania alebo bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s katolíckym zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy či školského zariadenia.

Podmienky prijímania detí do katolíckej materskej školy CZŠ s MŠ MARIANUM s vjm, dotazník a žiadosť pre školský rok 2024/2025 viď. v prílohe.

Felvétel az óvodába