Gymnázium

Základným poslaním nášho gymnázia je príprava študentov na vysokoškolské a iniverzitné štúdium pri dôkladnom zachovaní cirkevného charakteru školy.

Cieľom našej práce je nielen rozvoj rozumu, odovzdávanie informácií, ale aj rozvoj ľudskej osobnosti, detskej schopnosti, rozvoj pocitov, súcitu, sociálnej spôsobilosti, rozvoj nadaní, schopnosť zdolať problémy, naučiť sa zdravo využiť dary, ktoré sme dostali od Boha, vedieť sa podeliť s inými, myslieť na druhého človeka. Snažíme sa hľadať krásu, lásku k vedomostiam, lásku k umeniam, chrániť ľudskú dôstojnosť. Úplne sa stotožňujeme aj s definíciou hodnôt, ktoré publikoval Comenius: „Chovanec kresťanskej školy má rozumné myslenie, veriace srdce a čistú morálku.“

Pedagógovia, študenti, komunita rodičov, teda školská komunita, vedľa pestrých úloh, ale rovnakých cieľov je kresťanská komunita, lebo je to miesto presiaknutá láskou. Láska dáva silu k viere a drží pri živote odhodlanie neustavične hľadať spravodlivosť. Zo strany školy je povinnosťou každého pedagóga pôsobiť jednomyseľne, profesionálne sa vyvíjať, ale vo vhodnej chvíli musí byť schopný nakloniť sa k študentovi a vidieť cez hranice, ktoré vyplývajú z ľudskej schopnosti. Našou neustavičnou povinnosťou je osobná starostlivosť. Každodenným prežitím lásky rásť  v Cirkvi prostredníctvom Ducha svätého, ktorý ponúka „aj milosť za milosť“ (Jn 1,16). Naše výchovné úsilie preto smeruje k tomu, aby študenti našli cestu k Bohu, aby vedeli podať svedectvo o kresťanstve a aby prijali vlastné poslanie.

Gymnázium