Zriaďovateľ školy

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

 

„Medzi prostriedkami na zveľaďovanie výchovy majú veriaci vysoko hodnotiť školy, ktoré sú rodičom pri plnení výchovnej úlohy hlavnou pomocou.

Je potrebné, aby rodičia mali vo výbere škôl pravú slobodu; preto sa veriaci musia starať o to, aby občianska spoločnosť túto slobodu rodičom priznávala a pri zachovaní distributívnej spravodlivosti ju aj podporou chránila.

Veriaci sa majú domáhať, aby v občianskej spoločnosti zákony upravujúce formáciu mládeže zaisťovali i jej náboženskú a mravnú výchovu podľa svedomia rodičov v samých školách.

Katolíckou školou sa rozumie tá škola, ktorú vedie kompetentná cirkevná vrchnosť alebo verejná cirkevná právnická osoba alebo ktorú cirkevná vrchnosť písomným dokumentom za takú uznáva.“ (Kódex kánonického práva – kán. 796, 797, 799, 803)

 

Spojená cirkevná škola MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. biskupa Királya 30, 945 01 Komárno (ďalej len SCŠ MARIANUM) je právnym subjektom. Forma hospodárenia je nezisková účtovná jednotka. Je rovnocenná materským, základným a stredným školám, ktorých zriaďovateľom je štát.

Zriaďovateľom SCŠ MARIANUM v Komárne je Arcibiskupský úrad v Trnave v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 536/90 Zb. o cirkevných školách, zriaďovacia listina bola vydaná v Trnave 30. 09. 2005 (č. 2911-2/05).

 

 

Trnavský arcibiskup

Mons. Ján Orosch

 

Generálny vikár

Vdp. Mons. Ján Pavčír, kanonik

e-mail: jan.pavcir(at)abu.sk

tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

 

Biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich

Vdp. Mgr. Róbert Kiss, kanonik

e-mail: robert.kiss(at)abu.sk

tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

 

Biskupský vikár pre katechizáciu a školstvo

Vdp. Mgr. Ladislav Tóth, assessor

e-mail: ladislav.toth(at)abu.sk

tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

 

Riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu

Vdp. Mgr. Ing. Ján Hallon, assessor

e-mail: jan.hallon(at)abu.sk

tel. cez spojovateľa: 033/5912 111

 

Odborná referentka financovania cirkevných škôl

Jana Brnová

e-mail: jana.brnova(at)abu.sk

tel.: 033/5912 123

 

Korešpondenčná adresa:

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza

Arcidiecézny školský úrad

Jána Hollého 10

917 66 Trnava 1

Zriaďovateľ školy