Pályázati kiírás igazgatói munkakörre

2024. március 20.
2023-2024
,
Alapiskola
abú

Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava

 

v y h l a s u j e

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej správe  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Cirkevnej spojenej školy MARIANUM, Ul. biskupa Királya 30, Komárno.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná spôsobilosť/,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 • katolík, pobirmovaný, ak nie je slobodný – žijúci v platnom manželstve,
 • osobné a morálne predpoklady v duchu kresťanskej náuky a morálky,
 • schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu a vytvárať duchovné spoločenstvo,
 • pozitívny vzťah k deťom a mládeži,
 • znalosť všeobecnej legislatívy a legislatívy pre cirkevné školstvo.

 

Požadované doklady: 

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • doklad o pedagogickej praxi minimálne 5 rokov – originál,
 • odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace – originál,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – originál,
 • krstný list – originál,
 • sobášny list, ak uchádzač nie je slobodný – originál,
 • písomné odporúčanie kňaza kompetentného podať svedectvo o kresťanskej morálke a o živote uchádzača – originál; písomný súhlas ordinára, ak je uchádzač kňaz – originál; písomný súhlas predstaveného, ak je uchádzač rehoľník – originál,
 • koncepcia rozvoja  cirkevnej školy (písomne) a duchovno-výchovný program školy (písomne),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania treba zaslať alebo doručiť osobne najneskôr do 26. apríla 2024  na adresu:

Rímskokatolícka cirkev

Trnavská arcidiecéza

Arcidiecézny školský úrad

Jána Hollého 10

917 66 Trnava

Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. prezentačnej pečiatke arcidiecézy.

Obálku je potrebné označiť heslom:

„Výberové konanie CSŠ MARIANUM Komárno – neotvárať“

 

ThLic. Ján Polák, PhD.

riaditeľ Arcidiecézneho školského úradu Trnava

V Trnave 20. marca 2024

Č. 2198/2024