Óvoda

„Nem az a fontos, hogy nagy dolgokat tegyünk, hanem, hogy az általunk tett kis dolgokat nagy szeretettel végezzük.” (Kalkuttai Boldog Teréz)Katolikus óvodánk az iskolaközpont legelső láncszeme. Itt szerzi meg a gyermek a legalapvetőbb emberi ismereteket, hagyományokat. Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedést.

Óvodánk nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Nevelésünk alapját közös élményeink, ünnepeink és személyes példánk adja. Olyan erkölcsi értékek felé nyitjuk ki a gyermekek szívét, keltjük fel érdeklődésüket, amelyekre később lehet építeni.

Napirendünk rugalmas és folyamatos, igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermekek egyéni szükségleteihez.

Nevelési szemléletünk középpontjában a  szeretet áll. A hitélet megtapasztalását segíti, hogy a „lelki percek” alkalmával naponta gyertyát gyújtunk a gyerekekkel, étkezés előtt, pihenés előtt imát mondunk. A gyermeki tevékenységformákban helyet kapnak a bibliai történetek. Szeretnénk elérni, hogy gyermekeink a teremtett világot Isten ajándékának tekintsék, s az azt megillető megbecsüléssel védjék és használják.

Óvodánk életében fontos szerepet játszanak az ünnepek, hagyományok, kirándulások, a mozgás, az ének-zene, az énekes játék, a rajz-mintázás, a külső világ tevékeny megismerése és a legfontosabb: a játék.

Az örömteli, elmélyült játékhoz szükséges a nyugodt légkör. Ennek érdekében lehetővé tesszük, hogy a gyerekek önállóan döntsenek arról, hogy hol, kivel és milyen eszközzel szeretnének játszani. A játékban a gyermeket segíti a sok új ötlet, a kellő időben adott segítség, a megerősítés. Teret engedünk a gyermekek elképzelései megvalósí-tásához, támogatjuk a társas kapcso-latok kialakulását. A csoportban csak annyi szabályt vezetünk be, amely segíti a békés együttjátszást, és nem zavarja az oldott, nyugodt, kreatív játékot. A gyerekek játékhelyeit úgy alakítjuk ki, hogy figyelembe vesszük az adott korcsoport játékigényét. Gondoskodunk arról is, hogy lehetőség szerint minél több időt tölthessenek szabadban végzett játéktevékenységgel.

A gyermekek érdekében elengedhetetlenül fontosnak tartjuk a mindennapi mesélést, melynek keretén belül lehetőség nyílik a már ismert mesék többszöri átélésére. Az óvodás kor a mesehallgatás igazi ideje. A mondókákon, kiszámolókon, verseken, állatmeséken, tündérmeséken túl a tréfás nép- és műmesék gazdagítják az irodalmi művek körét. Megismertetjük velük a közmondásokat, szólásmondásokat, a népi találós kérdéseket.

A zenei nevelés az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével tervezett tevékenység óvodánkban. Napközben bármikor adódhat lehetőség éneklésre. Megtanítunk nekik néhány ünnepi alkalomra való dalt, megismertetjük őket a zenei alapfogalmakkal. Közös énekléseink, zenei tevékenységeink örömet jelentenek, de egyben fejlesztik is a gyermekek zenei hallását, ritmusérzékét.

Rajz-mintázás. A gyermekek alkotókedvét nem lehet időkeretek közé szorítani. A nap bármely szakasza, a hét minden napja rendelkezésükre áll alkotó tevékenységük gyakorlásához. Megtanítjuk őket a különböző eszközök biztonságos használatára. Figyelünk arra, hogy egyszerre többféle eszközkészletből választhassanak.

A testnevelés foglalkozások általunk szervezett tevékenységek heti egy alkalommal. A foglalkozásokon maximális lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyerekek egyéni tempójuknak megfelelően gyakorolhassák a különböző mozgásokat (óvodánk rendelkezik tornateremmel). Minden életkorban az érettségnek megfelelően használjuk a padot, a bordásfalat, a tornaszőnyeget, kötelet, a különböző képességfejlesztő játékokat. A nagycsoportos korú gyermekek részére biztosítjuk a vízhez való szoktatást (úszótanfolyam).

A külső világ tevékeny megismerésére nevelés folyamata sokrétű, a gyermekek egész életét áthatja, így az óvodai tevékenységek egészét is. Tartalma a gyermekek környezetéből származó élményre, tapasztalatra, ismeretre terjed ki.

Az élményszerző séták közben gyakoroljuk a helyes gyalogos közlekedést, elsajátítjuk az alapvető szabályokat. Szűkebb környezetünkön kívül ismerkedünk az óvoda tágabb környezetével, a felnőttek munkájával is. Megtanítjuk őket látni, eligazodni a világban.

A hosszabb-rövidebb séták, kirándulások jó alapot biztosítanak a játékhoz, a benti nyugodt beszélgetésekhez, az élményfeldolgozáshoz. Az egyes témakörökhöz gyűjtött fényképek rendezgetésével összegezzük ismereteinket. Óvodánkban nap mint nap arra neveljük gyermekeinket, hogy védjék, gondozzák környezetük növényeit, óvják tárgyaikat.

Az évszakokhoz kapcsolódó ünnepek és jeles napok kapcsán megismerkednek néhány népszokással, néphagyománnyal. Ezek nemcsak színesítik, gazdagítják óvodai életüket, hanem megtanulják általuk tisztelni múltunk értékeit, megismerik kultúránk  jelentős eseményeit. Így alakul ki gyermekeinkben az a pozitív érzelmi kötődés, amely a szülőföld szereteteként fogalmazható meg.

Az ünnepek mindig meghatározott mondanivalóval jelennek meg óvodánkban. Minden ilyen alkalmat hosszabb előkészület előz meg. Ez a tevékeny készülődés teszi színesebbé, vidámabbá, változatossá óvodánk hétköznapjait. Minden ünnepnek megadjuk a módját, mellyel emlékezetessé, meghitté varázsoljuk. Ezek megszervezésében fontos szempont az óvoda-család, kölcsönös bizalom erősítése.

Mindezekkel szeretnénk az óvodát otthonosabbá, család közelivé és meghitté tenni gyermekeink számára, hogy mindig szívesen jöjjenek ide, és érezzék, hogy ők a legfontosabbak számunkra.

Materská škola