A MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont küldetésnyilatkozata

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! ...
és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. ...“ [1]

A komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont egy olyan intézmény, melynek fenntartója a Római-katolikus Egyház Nagyszombati Érseki Hivatala. Szlovákia első magyar tannyelvű iskolaközpontja vagyunk, így az egyház tanítói munkájában egész Szlovákia területén törekszünk részt vállalni a magyar nemzetiségű kisebbség számára.

A II. Vatikáni Zsinat „Gravissimum educationis“ kezdetű deklarációja szellemében igyekszünk végezni oktató és nevelői munkánkat:

„A gyermekeket és fiatalokat a lélektan, a pedagógia és a didaktika mai eredményeit fölhasználva segíteni kell testi, erkölcsi és értelmi képességeik harmonikus kibontakoztatásában, annak érdekében, hogy erős és állhatatos lélekkel győzvén le a nehézségeket, fokozatosan elérjék a tökéletes felelősségérzetet saját életük folyamatos és helyes kiművelésében és az igazi szabadság megszerzésében. ... Ez az iskola, éppúgy mint a többi, a fiatalok kulturális és emberi alakítását célozza. Vannak azonban sajátos feladatai: megteremti az Evangéliumi szabadság és szeretet légkörét az iskolai közösségben, segíti a fiatalokat abban, hogy személyiségük kibontakoztatásával együtt növekedjék bennük az az új teremtmény, amellyé a keresztségben lettek; végül, az egyetemes kultúrát úgy kapcsolja össze az üdvösség hírével, hogy a hit fénye átjárja a tanulóknak a világról, az életről és emberről fokozatosan szerzett ismereteit.“

Mivel iskolánk gyökerei az 1929-es évekbe nyúlnak vissza, ezért fő oktató és nevelői tevékenységünk célja elődeink szellemében folytatni munkánkat. Specifikus küldetésünk, amely a történelmi és földrajzi helyzetünkből adódik, lehetővé teszi, hogy elsősorban a magyar keresztény közösségnek szolgáljunk.

Munkánk célja nemcsak az elme fejlesztése, az információk átadása, hanem az ember személyiségének, a gyermek képességeinek fejlesztése, az érzelmek, az együttérzés, a szociális rátermettség, a tehetségek fejlesztése, a problémákkal való megbirkózás képessége, megtanulni egészségesen kihasználni az Istentől kapott ajándékokat, tudni megosztozni másokkal, gondolni a másik emberre. Igyekszünk keresni a szépet, a tudás szeretetét, a művészet szeretetét, védeni az emberi méltóságot. Teljességében azonosulunk az értékek definícióival is, melyeket Comenius publikált: „A keresztény iskola növendéke bölcs gondolkodású, vallásos szívű és tiszta erkölcsű.“

A pedagógusok, diákok, szülők közössége, tehát az iskolai közösség, változatos feladatok, de azonos célok mellett keresztény jellegű közösség, mert szeretettel átitatott hely. A szeretet ad erőt a hithez, és életben tartja az igazság folyamatos keresésének szándékát. Az iskola részéről minden pedagógus kötelessége egyhangúlag tevékenykedni, szakmailag fejlődni, de a kellő pillanatban képesnek kell lennie lehajolni a diákhoz, átlátni a korlátokon, melyek az emberi adottságból adódnak. A mi állandó kötelességünk a személyes gondoskodás. A szeretet mindennapi megélésén keresztül növekedni az Egyházban a Szentlélek közbenjárásával, aki kínálja a „kegyelmet is kegyelemért“ [2]. Nevelési erőfeszítésünk ezért arra irányul, hogy a diákok Istennel való kapcsolatot nyerjenek, hogy keresztény tanúbizonyságot tudjanak tenni, és fogadják el személyes elhivatottságukat.

A mi diákjainknak tudatosítaniuk kell, hogy képességeiket Istentől kapták ajándékba, melyeket fejleszteniük kell, és céljuk nem a saját megnyugvásuk vagy hasznuk, hanem Isten segítségével szolgálat a jóra az emberi társadalomban. Szolgálunk és megtanítunk szolgálni, tanítunk és megtanulunk tanítani, imádkozunk és megtanítunk imádkozni, igényesen nevelünk az igényességre, és a Szentlélek közbenjárásával segítjük a diákok Szentlélek által való megújulását. Hisszük, hogy „megújult szívből megújult világ születik“ [3].[1] Mt 28,19-20
[2] Jn 1,16
[3] lásd: a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et spes című dokumentuma

A MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpont küldetésnyilatkozata