Kritéria prijímacieho konania

Kód školy: 641020

Študijný odbor: 7902J 00 – gymnázium

Dĺžka štúdia: 4 roky

Plánovaný počet žiakov: 22

 

Kritéria prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 viď. v prílohe:

 

Gimnáziumi felvételi feltételek